Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. 1 Toepasselijkheid

 

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 

2. Alle offertes worden gedurende één week gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

 

3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt.

 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Art. 2 Wijzigingen

 

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

 

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

 

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 14 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

 

 

Art. 3 Kwaliteit en omschrijving

 

1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

 

2. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Art. 4 Verpakking en verzending

 

1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

 

2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Art. 5 Opslag

 

1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

 

2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Art. 6 Eigendomsovergang en risico

 

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.

 

2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

 

3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Art. 7 Tijdstip van levering

 

1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Deze termijn is derhalve niet te beschouwen als fatale termijn. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk te houden aan de opgegeven levertijd, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

 

2. Door de enkele overschrijding van deze termijn is verkoper derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan koper niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.Verkoper dient derhalve eerst in gebreke te worden gesteld.

 

 

Art. 8 Overmacht

 

1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is onder andere sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

 

3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel

de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

 

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

 

Art. 9 Reclames

 

1. Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid  dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen  op voorafgaande danwel volgende leveringen.

 

2. Koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken.

 

3. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot hetgeen waartoe hij de leverancier van het gebrekkige product kan aanspreken. De aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot maximaal het bedrag van de koopprijs (exclusief BTW).

 

 

Art. 10 Prijs en betaling

 

1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, en afhankelijk van de leveringscondities, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.

 

2. De koper is verplicht de koopprijs binnen acht (8) dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

 

4. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

 

5. Koper is door het enkel sluiten van de overeenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens verkoper, ongeacht de in lid 4 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 25,--.

 

6. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 6, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

 

Art. 11 Ontbinding

 

1. Onverminderd het bepaalde in art. 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

 

Art. 12 Toepasselijk recht

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Bij verschil van mening omtrent de tekst van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend de Nederlandse tekst als bindend beschouwd.

 

 

Art. 13 Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voorzover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Art. 14 Geschillen

 

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zullen worden beslecht door de Rechtbank te Assen, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.